Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin platformy edukacyjnej EDU – MEDYCYNA ESTYCZNA, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania ze Szkoleń i Innych Zasobów Platformy, będących własnością TEXEL Zofia Kasprzak, udostępnianych na Portalu dostępnym pod adresem internetowym www.edu-medycynaestetyczna.pl

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz, którego wypełnienie warunkuje utworzenie konta na Portalu;

2) Forum – wbudowany w Portal moduł umożliwiający komunikację asynchroniczną pomiędzy Uczestnikami Szkoleń oraz Organizatorem;

3) Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Portalu, określany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji;

4) Inne Zasoby Platformy – wszystkie materiały Platformy, do których dostęp nie wymaga zalogowania;

5) Szkolenia – szkolenia e-learningowe będące własnością TEXEL Zofia Kasprzak, które są udostępniane Uczestnikowi wyłącznie po zalogowaniu na Platformie;

6) Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platformy i Szkoleń, definiowany przez Uczestnika w trakcie Rejestracji poprzez podanie adresu poczty e-mail;

7) Organizatorzy – TEXEL Zofia Kasprzak z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Jana III Sobieskiego 22;

8) Partnerzy Organizatora – podmioty współpracujące z Organizatorem przy udostępnianiu Szkoleń i Innych Zasobów Platformy; 

8) Pliki „cookie” – dane zapisywane przez serwer na komputerze/innym urządzeniu uczestnika, dzięki którym serwer będzie mógł go zidentyfikować przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację uczestnika;

9) Poczta Wewnętrzna – wbudowany w Platformę moduł umożliwiający Uczestnikom wysyłanie wiadomości do Organizatora;

10) Platforma – system informatyczny typu Learning Management System, na którym Organizator udostępnia Szkolenia i Inne Zasoby Platformy, rejestrujący postępy Uczestnika w nauce, dostępny pod adresem www.edu-medycynaestetyczna.pl;

11) Post – pojedynczy wpis Uczestnika na Forum;

12) Opinia Uczestnika – komentarz Uczestnika dodany do zakończonego Szkolenia;

13) Rejestracja – proces polegający na założeniu przez Uczestnika konta na Platformie;

14) Treść Uczestnika – treści umieszczone na Platformie przez Uczestnika, np. Recenzje, Posty;

15) Wiadomość Systemowa – wiadomość wysłana automatycznie przez Platformę, np. e-mail z potwierdzeniem dokonania Rejestracji.

§ 2. Zasady udostępniania Uczestnikowi Szkoleń i Innych Zasobów Platformy

1. Korzystanie przez Uczestnika z Platformy jest odpłatne.

2. Uzyskanie przez Uczestnika dostępu do Platformy ze Szkoleniami wymaga Rejestracji obejmującej: podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska oraz zdefiniowania Hasła.

3. Po zakończeniu Rejestracji Uczestnik w każdym czasie może zmienić Hasło.

4. W trakcie korzystania przez Uczestnika z Platformy nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie, z wyłączeniem Plików „cookie”.

5. Szczegóły dotyczące polityki prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności Platformy (https://edu-medycynaestetyczna.pl/polityka-prywatnosci/).

6. Uczestnik może zażądać usunięcia swojego konta na Platformie w każdym momencie wybierając opcję „Usuń konto”, które jest dostępne w Profilu uczestnika. Usunięcie konta jest równoznaczne z utratą historii przypisanych do konta certyfikatów oraz zrealizowanych Kursów. W celu zachowania zaświadczenia ukończenia kursu Uczestnik powinien wydrukować certyfikaty lub zachować wersję zapisaną na swoim komputerze w formacie pdf.

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Platformy, w tym Szkoleń i Innych Zasobów Platformy, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

2. Poprzez zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego, Uczestnik potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie.

4. Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag oraz błędów dotyczących działania Platformy, Szkoleń i Innych Zasobów Platformy na adres e-mail: kontakt@edu-medycynaestetyczna.pl lub wysyłając wiadomość wewnętrzną do Organizatora przy wykorzystaniu modułu Poczty Wewnętrznej. 

7. Uczestnicy mogą dokonać oceny każdego ukończonego Szkolenia w formularzu dostępnym pod każdym Szkoleniem.

§ 4. Opłaty

1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez Organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania szkolenia na Platformie. 

2. Wysokości opłat: zależy od typu szkolenia – wysokość opłaty podawana jest przy konkretnym szkoleniu. 

4. Zapłaty pełnej kwoty za szkolenie należy dokonać po dokonaniu rejestracji na dane szkolenie, przelewem na rachunek bankowy Organizatora podane w e-mailowym potwierdzeniu rejestracji na szkolenie. 

5. Rachunek bankowy Organizatora: 

EDU – MEDYCYNA ESTETYCZNA
ALIOR Bank, nr konta bankowego: 07 2490 0005 0000 4600 2495 4035
Tytuł przelewu: nr zamówienia. 

6. Po zaksięgowaniu opłaty uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie dokonania płatności. Uczestnicy, którzy z różnych przyczyn nie otrzymali potwierdzenia, a dokonali opłaty w prawidłowej

7. W przypadku, gdyby szkolenie nie mogło zostać zrealizowane z winy Organizatora z powodów technicznych, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu do Organizatora. Organizator nie zwraca kosztów szkolenia w przypadku, gdy nie odbyło się ono nie z powodu czynników niezależnych od Organizatora. 

§ 5. Uprawnienia Organizatora

1. Organizator jest uprawniony do usunięcia konta Uczestnika lub treści wpisanej przez Uczestnika, tymczasowego lub trwałego zablokowania możliwości wypowiedzi przez Uczestnika lub innego ograniczenia Uczestnikowi dostępu do Platformy – według uznania Organizatora – w przypadku, gdy:

1) E-mail Uczestnika zawiera wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;

2) Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;

3) Organizator uzyskał informację o prawdopodobnym incydencie bezpieczeństwa, w tym spowodowanym działaniem wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania w wyniku korzystania przez Uczestnika z Platformy;

4) Uczestnik wykorzystuje konto na Platformie niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminu.

2. Organizator nie ma obowiązku informować Uczestnika o usunięciu Loginu, Treści zamieszczonych przez Uczestnika, zablokowaniu Uczestnikowi możliwości wypowiedzi lub ograniczeniu dostępu Uczestnika do Platformy oraz o przyczynach ww. działań.

3. Uczestnik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego przez Organizatorów Loginu lub odtworzyć uprzednich Treści Uczestnika.

4. Ewentualne reklamacje dotyczące aktywowania zablokowanego konta należy przesłać na adres: kontakt@edu-medycynaestetyczna.pl.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Jeśli nie określono inaczej – Platforma, Szkolenia oraz Inne Zasoby Platformy, jak również ich poszczególne elementy stanowią własność TEXEL Zofia Kasprzak i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).

2. Informacje zawarte na Platformie, Szkolenia i Inne Zasoby Platformy służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.

3. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie, Szkoleń i Innych Zasobów Platformy wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2. 

4. Autorzy Szkoleń, Innych Zasobów Platformy oraz wszelkich informacji publikowanych na Platformie dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Szkoleniach oraz Innych Zasobach Platformy według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników oraz do usunięcia ich w całości lub we fragmentach z Platformy albo tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu Uczestników do Szkoleń oraz Innych Zasobów Platformy.

6. Organizator nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Platformy, Szkoleń oraz Innych Zasobów Platformy, jak również, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej i kompletnej formie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania – w każdym czasie – prac konserwacyjnych i wprowadzania aktualizacji Platformy. O zaplanowanych pracach Organizator będzie informować na stronie Platformy z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

8. W przypadkach wyjątkowych, w szczególności mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Platformy, Organizator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia korzystania z Platformy bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w szczególności mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

1) korzystania lub braku możliwości korzystania z Platformy, Szkoleń i Inne Zasobów Platformy;

2) bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub zastosowania w praktyce przykładów prezentowanych na Platformie, Szkoleniach i Innych Zasobach Platformy;

3) braku dokładności i kompletności informacji przedstawionych na Platformie, Szkoleniach i Innych Zasobów Platformy;

4) uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika lub jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy, Szkoleń i Innych Zasobów Platformy, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych;

5) braku dostępności Platformy, Szkoleń i Innych Zasobów Platformy spowodowanego awarią systemu łączności telekomunikacyjnej; 

6) wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych, sprzętu i szkód przez nie wywołanych bez względu na przyczyny.

10. Korzystanie z Platformy, Szkoleń i Innych Zasobów Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika.

11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatora oraz osób trzecich za: 

1) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych na Platformie wypowiedzi i informacji; 

2) szkody powstałe w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu lub Hasła.

12. Wykorzystanie poza Platformą treści lub zrzutów ekranów ze Szkoleń jest zabronione.

§ 7. Informacje o Uczestnikach

1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 

1) otrzymywanie Wiadomości Systemowych na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej;

2) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem z Platformy i Innych Zasobów Portalu;

2. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania z Platformy, Szkoleń i Innych Zasobów Platformy, będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w „EDU- MEDYCYNA ESTETYCZNA”.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na Portalu jest TEXEL Zofia Kasprzak z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 22, 16-400 Suwałki. Kontakt do administratora: adres e-mail kontakt@edu-medycynaestetyczna.pl.

2. Z inspektorem ochrony danych IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail rodo@medycynaestetyczna.pl.

3. Dane będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w „EDU – MEDYCYNA ESTETYCZNA” oraz w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych za pomocą mechanizmów Platformy, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami.

5. Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Platformę zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z funkcjonalności Platformy.

§ 9. Badania ewaluacyjne

1. Uczestnicy Szkoleń mogą zostać objęci badaniem ewaluacyjnym przeprowadzanym za pomocą mechanizmów Platformy.

2. Uczestnicy biorący udział w badaniu ewaluacyjnym nie otrzymują z tego tytułu od Organizatora wynagrodzenia, rekompensaty poniesionych kosztów ani jakichkolwiek innych świadczeń.

§ 10. Prawa do Treści Uczestników

1. Organizator nie rości sobie praw własności intelektualnej do Treści Uczestników. Załadowana lub wpisana Treść Uczestnika, w szczególności: praca grupowa, obraz we wspólnej przestrzeni rysunkowej, wspólne pliki pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się do Platformy.

2. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie przez Organizatora Treści Uczestnika na Platformie w celach popularyzacji najlepszych praktyk oraz ich oznaczenia imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

3. Organizator jest uprawniony do wykonywania działań, o których mowa w ust. 2, według własnego uznania.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2020 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania – w każdym czasie – zmian w Regulaminie.

3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie akademia.parp.gov.pl.

4. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym.

5. Korzystanie przez Uczestnika z Platformy po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.